Seuran toimintasäännöt

Kouvolan Hiihtoseura ry:n
TOIMINTASÄÄNNÖT

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Kouvolan Hiihtoseura ry.

2 §

Seuran kotipaikka on Kouvolan kauppala Kymen läänissä. Kouvolan kauppala on samalla myös seuran toiminta-alueena.

3 §

Seuran virallinen kieli on suomi.

4 §

Seura on perustettu 24.11.1924 (rekisteröity maaliskuun 23 pnä 1926) ja sen tarkoituksena on herättää, vireillä pitää, edistää ja kohottaa hiihdon, mäenlaskun, pujottelun ja ampumahiihdon harrastusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä hiihtourheilun harrastamiseen ja toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää hiihto-, mäenlasku-, pujottelu- ja ampumahiihtoharjoituksia, kilpailuja, retkiä sekä näytöksiä, kursseja ja juhlia.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia, harjoittamalla kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä sekä ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja.

II Seuran jäsenet

5 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n ja Suomen Hiihtoliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä sekä kunniasanalla vakuuttaa olevansa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n säädösten mukainen amatööriurheilija. Uudelle jäsenelle annetaan, hänen suoritettua ensimmäisen jäsenmaksunsa, jäsenkirja tai -kortti. Nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset henkilötiedot merkitään seuran jäsenluetteloon.
Erotessa on jäsenkirja tai – kortti annettava takaisin ja eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille johtokunnan luvatta on kielletty.
erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.

7 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti.

Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian- rikoslakeja, taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, kirjelmän johtokunnalle.

III Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua.

IV Seuran kokoukset

9 §

Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden loka-marraskuussa johtokunnan lähemmin määräämässä paikassa ja aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä ääntenlaskijat.

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. luetaan seuran vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.

4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

6. vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma
sekä tulo- ja menoarvio.

7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan.

8. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan.

9. valitaan edustajat Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n Kymenlaakson
piirin vuosi- ym. kokouksiin.

10. päätetään hiihtourheilun eri lajeista, jotka pidetään seuran ohjelmassa, ja valitaan
puheenjohtaja ja jäsenet kutakin hiihtourheilun lajia hoitavaa jaostoa varten.

11. päätetään edustajien sekä kilpailijoiden matka-,sekä päivärahakorvauksista.

12. käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat.

10 §

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokouksessa, myös milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Seuran kutsuu koolle johtokunta kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä ilmoituksella, julkipanolla yleisillä paikoilla tai paikkakunnan sanomalehtien välityksellä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.

11 §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa on kullakin 16 ikävuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni.

V Seuran asioiden hoitaminen

12 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lain mukaisena hallituksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 6 vakinaista ja 2 varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta, sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jota seuran etu vaatii.

Johtokunnan kutsuu kokoon seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13 §

Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja hyväksyy maksettavat laskut.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa arkiston.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta, sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpitoa.

Edellä mainittujen toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

14 §

Seuran tilivuosi on toimintavuosittainen, joka alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30 päivänä.

15 §

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja sihteerin varmentamana.

16 §

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

VI Muita määräyksiä

17 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

19 §

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä Suomen Hiihtoliitto (SHL) ry:lle tai ellei sitä ole olemassa, Suomen Voimisteluliitto (SVUL) ry:lle tai ellei sitä ole olemassa, paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, tai Alfred Kordelinin rahasto urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa – nimisen säätiön talletettavaksi, kunnes vastaava uusi seura ehkä perustetaan. Ellei uutta seuraa perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jätetään omaisuus Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n tai ellei sitä ole olemassa, edellä mainitun rahaston käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperie